YEAR ONE NUMBER ONE / SEPTEMBER 1998

 

 

L'OMBRA DE L'OMBRA

Literatures i arts plàstiques com a correlats

 

Víctor Sunyol
Poeta, escriptor.
Barcelona.

 

A L'ENTRADA

 

Aquest text pretén interrogar i interrogar-se, així com en l'art no podem cercar res més que preguntes (o en tot cas respostes, que són un interrogant major). En l'art o en la ciència. Avui se'ns fa difícil de dir, amb Braque, que l'art és fet per a inquietar i que la ciència tranquil.litza. La ciència ha après de l'art que la missió més important no és cloure interrogants, sinó obrir-ne; n'ha après que els camins no només s'obren sobre ferm segur, sinó també sobre el buit de la hipòtesi imaginativa; n'ha après els processos de creació. (I l'art, a més de servir-se'n com a instrument, què ha après de la ciència?)

[Un parèntesi: Sí que seria hora que s'analitzessin les relacions de les arts plàstiques i la ciència als nostres dies, i s'establissin possibilitats i vies de col.laboració i influència que anessin més enllà de la simple utilització, per part de les arts plàstiques, dels avenços de determinades ciències i tècniques; utilització posada la majoria de vegades al servei d'uns postulats estètics i artístics ben lluny del compromís amb la contemporaneïtat. En aquesta segona meitat de segle la confusió entre les relacions amb la ciència i els serveis que poden oferir les tecnologies ha estroncat una col.laboració i unes concomitàncies que poden ser vitals per la ciència i per les arts; i així com la ciència ha sabut servir-se de l'art, sembla que les arts plàstiques hagin venut la ciència a canvi de la fal.làcia aparent i enganyosa de les tecnologies, les quals, segurament, ­a la llarga es veurà­ hauran aportat a les arts molt menys del que sembla i s'espera. I s'haurà perdut un temps preciós d'aprenentatge i camí de conjunt amb la ciència ­Parèntesi tancat­.]

Sigui com sigui, encara que només plantegés (o que només digués) interrogants, també aquest text contindria afirmacions; i, per tant, enganyaria. Un engany que tots consentim quan ens posem davant d'un quadre, davant d'un text. Engany com a gairebé única via per a passar el llindar cap a l'àmbit del real al qual ens mena l'art.

L'ombra és la imatge en què Plató va descobrir-nos. No sabem, però, (o no gosem saber) si l'ombra de l'ombra és més ençà o més enllà de l'aparença, més ençà o més enllà del pretès real. L'ombra de l'ombra: la literatura. L'ombra de l'ombra: les arts plàstiques. L'ombra de l'ombra: els llenguatges, l'art.

L'ombra que fa visible àmbits ocults, secretes llums. L'ombra que ens empeny lluny de la gruta, cap a l'obert horitzó. Aquesta ombra és el real. L'art.

La literatura i les arts plàstiques: dos camins sense camí, dos àmbits a la recerca d'un lloc que els és negat, dos llenguatges a la recerca del silenci. I dos llenguatges que ho són perquè se saben muts. I ve que sovint un se cerca en l'altre; un cerca en l'altre el mirall; s'hi cerca l'ombra; s'hi cerca ombra; s'hi cerca a ell mateix, que és l'ombra. I ve que potser en l'ombra de l'ombra es retroben: entre l'ombra i el mur (entre l'ombra i la llum).

Perquè es tracta de dir l'inefable, el que no pot ser dit ni anomenat; de mostrar el que no pot ser mostrat. Perquè les eines se'ns desfan a les mans. Perquè només poden dir del cert la seva impotència. Perquè només pot haver-hi llenguatge en la crisi del llenguatge. Perquè la representació només pot donar-se en la presentació; és a dir, en l'autorepresentació. Perquè es tracta de l'espai entre ombra i ombra. Precisament per això.

 

ESTANÇA

Les cambres

Correlats com són, la literatura i les arts plàstiques han dut camins paral.lels des de molt enllà, i sovint han fet la mateixa via. S'han trobat en moltes cruïlles, provinents del mateix dilema, de la mateixa necessitat, del mateix estímul (tot i que a voltes no hi han coincidit en el temps); i han tirat sovint cap al mateix nord, juntes o per rutes diferents. Correlats com són, s'han vist davant dels mateixos dilemes de la seva essència i el seu fer, i sovint l'un en l'altre han cercat raó i força.

Sens dubte, alguns dels punts fonamentals d'aquests periples coincideixen amb els moments de crisi, moments de conciència de la crisi. Segurament, des de la fusió que s'operà en les avantguardes europees de principis de segle la literatura i les arts plàstiques no havien estat mai tant en contacte i amb tantes intromissions i reciprocitats com en aquests moments. Les cruïlles, doncs, obren i tanquen el segle, deixant entremig ponts i camins en intermitents connivències mai no deixades del tot (això, si no és que tot el segle constitueix una gran cruïlla: una plaça ampla on hi donen i d'on en surten tota mena de camins i viaranys).

I és cert que hi ha una trajectòria comuna entre les arts plàstiques i la literatura: L'una i l'altra han tingut sempre al davant el dilema de la representació i el de la naturalesa del propi llenguatge i els seus nivells d'ús i de representativitat; llenguatges, tots dos, que en registres diferents són emprats en la quotidianitat. L'una i l'altra han tingut moments de fe i moments de desconfiança en el llenguatge, de fe i de desconfiança en la representació, de fe i de desconfiança en el seu propi objectiu. Moments de tranquil.litat d'esperit, moments de ruptura, moments de caos, moments de lluita, moments de placidesa.

Es podria establir un dibuix essencial d'aquesta trajectòria fet a partir de la relació dels llenguatges amb el real (un dels molts que es podria dibuixar). Les línies mestres mostrarien com aquests llenguatges (el plàstic i el verbal) neixen amb una funció mítica; neixen pel mite que ells mateixos creen. I és precisament per aquesta funció que no són qüestionats, perquè no pertanyen a l'àmbit del discutible. I es veuria com aquests llenguatges perden el valor mític i s'apropen cada vegada més a la funció imitativa d'un suposat real, que així s'erigeix en real absolut. I veuríem com en aquest moment, en el moment de la consciència d'aquest pas, és quan es comença a qüestionar el signe, el seu valor i la seva funció. I no és casual que les primeres manifestacions d'aquesta desconfiança i perplexitat (i frustració), en el nostre temps prenguin arrels a mitjans del XIX, amb el romàntic, i esclatin, segurament amb més força, quan el simbolisme els n'obre el camí.

Però, un cop arribats aquí, com tornar els llenguatges a la seva funció mítica (o com tornar-los-la)? (i una qüestió prèvia: Què cal fer amb els llenguatges? Cal que retornin a la dimensió mítica? Quina dimensió els correspon?). La funció mítica que voldran fer-los recuperar bona part de la literatura i de les expressions plàstiques haurà de passar per altres camins, per altres processos. I aneu a saber si, en el fons, allò que en diem contemporaneïtat no és sinó l'assaig d'aquests camins i d'aquestes formes. En aquests moments és fonamental la pèrdua de la innocència dels llenguatges (com ho fou en altres moments clau de la història de la cultura). Havent-la perduda, mai no es podrà tornar a aquelles formes i a aquelles funcions (a aquelles formes d'aquelles funcions), i caldrà "inventar-ne" de noves.

Quan Hugo von Hofmannsthal escriu la carta de Philipp Lord Chandos (per citar un text emblemàtic d'aquesta consciència i pèrdua d'innocència), quan narra com "en pronuciar paraules com esperit, ànima o cos, experimentava un inexplicable desassossec", o com "les paraules se'm desfeien a la boca com bolets podrits", i com "res ja no podia ser mesurat amb un concepte"; quan von Hofmannsthal escriu això, en aquells moments també s'està experimentant aquesta mateixa sensació pel que fa al llenguatge plàstic. Unes consciències de la crisi del llenguatge i de la representació que es quedaran, de moment aquí, en la crisi; en la perplexitat, en la lluita frustrant, en el silenci. Unes consciències que no podran encara oferir nous camins o nous llenguatges fins força anys més endavant, quan les formes i la recepció ho permetran. Una consciència que paral.lelament també afectarà, evidentment, a un pilar fonamental com és la filosofia; és quan la filosofia ja no pot qüestionar sinó el propi llenguatge, quan ja no pot demanar-se de res sense abans demanar-se d'ella mateixa, quan l'objecte de la reflexió ha d'ésser el mateix subjecte i vehicle.

La desconfiança en el signe pot constituir un element dels fonamentals per entendre i definir la contemporaneïtat (juntament amb la recerca de la perduda dimensió mítica del signe, ni que sigui en la seva negació). Desconfiança en un signe que se sap també únic vehicle i que, per tant, caldrà refer, redefinir, reaprendre, reconstruir. Una actitud que, analitzada des dels nostres dies, podria afirmar-se que marca la consciència i la maduresa d'una disciplina; una actitud que les arts dels llenguatges verbals i les arts dels llenguatges plàstics del nostre temps han assumit com a punt de partida i de treball.

En tota aquesta trajectoria paral.lela i sovint coincident, la literatura i les arts plàstiques, unides per les seves circumstàncies essencials, han establert tota mena de relacions i han realitzat interaccions de totes les formes possibles i en tots els possibles graus d'intensitat. I és ben cert que en el moment present totes aquestes possibilitats són vives i reals i es donen alhora:

La plàstica que pren i usa el llenguatge verbal com a matèria primera (i potser única), que troba en la seva força i en la seva naturalesa la força i l'ésser que donen essència al llenguatge plàstic; la que vehicula missatges a través del llenguatge verbal i tracta de la mateixa manera el plàstic. La que l'usa com a llenguatge complementari, ja sigui pel que és o pel que diu, o fins i tot per la seva naturalesa plàstica, o potser només per això. La que pren figures i modes de la literatura; en pren la retòrica i les figures i les expressa no en mots sinó en imatges; que extreu de la poètica del verb la poètica de la imatge, en un transplantament de llenguatges i d'usos. La que necessita el discurs literari per a fonamentar-se; que el necessita com a imatge primera; o per justificar el llenguatge plàstic. La que, sense necessitar-lo, en fa gala perquè encara creu en un poder emblemàtic i captivador (mític) del verb al costat o per sobre del de la imatge (o en aquell valor que no ha sabut trobar en la imatge). La que hi estableix un discurs paral.lel, discriminant o no les parcel.les de cada un dels llenguatges. La que es posa al servei del discurs literari o de la seva funció i a voltes executa un rol que semblaria que no li és propi. La que troba en la literatura forma, motiu, camí, discurs, subjecte, objecte o també raó.

I la literatura que usa el llenguatge visual com a matèria primera (i potser única), sense abdicar de la condició de literatura, ans reivindicant-la. La que l'usa com a llenguatge complementari, ja sigui per desconfiança davant del llenguatge verbal o per salvar-ne la impotència. La que la glossa o l'explica i es posa al seu servei, o se'n serveix. La que pren el lenguatge plàstic i les seves realitzacions com a punt de partida, no ja d'un discurs sinó també d'un llenguatge. La que hi estableix un discurs paral.lel. La que qüestiona el llenguatge plàstic, hi reflexiona, l'interroga, s'hi interroga; que usa la plàstica com a mirall on veure's amb més evidència la pròpia essència verbal. La plàstica i la literatura quan treballen a quatre mans, no com a il.lustracions mútues, sinó creant un únic discurs de llenguatges múltiples. I més, encara. I més.

Camins, formes de relació i interacció de dos llenguatges que en el fons poden saber-se un de sol.

Iniciava aquest text presentant-lo com a un text interrogant. Un interrogant, precisament, sobre aquests camins i aquestes formes. Un cop interrogats sobre els camins paral.lels dels llenguatges verbals i els llenguatges plàstics, un cop plantejada la tesi (i, per tant els dubtes) d'aquesta correlació i el seu discórrer, convindria desglossar-ne els paranys per a veure-n'hi de nous. Però tal vegada sigui millor deixar aquestes qüestions obertes i plantejar-ne de noves. Plantejar-se-les a partir de la pròpia realitat de practicant del llenguatge literari molt sovint ben a prop de les arts plàstiques, cosa que permetrà projectar en les seves pròpies experiències algunes d'aquelles tipologies (o a l'inrevés; que no se sap mai què es projecta sobre què) per a mostrar-les i mostrar-ne així els camins i els laberints, les llums i les penombres; els perquès, els interrogants, els projectes, les incògnites, les perplexitats, les visions. Mostrar-los; interrogar-los i interrogar-s'hi (en la lectura?).

 

De la cambra pròpia

1, Discurs d'ingrés a l'acadèmia , un text que des de fora assaja de crear un discurs sobre les relacions de l'art i la naturalesa. 2, Un text que forma part intrínseca d'una obra artística, de Jordi Cano, La lògica del carnisser , acompanyat per un altre que pretén explicar aquella obra. 3, Un text que recull l'experiència comuna de l'artista plàstic i l'escriptor de configurar i definir l'exposició del pintor, i que alhora l'explica i n'explora les claus en un llenguatge literari: De les memòries d'F / En memòria d'F . 4, A la nit sdevench en un bell prat..., un poema que pretén explicar una activitat artística, el disseny gràfic, i l'obra d'uns dissenyadors gràfics, l'equip d'Eumo Gràfic. 5, Llocs en Borrell / Borrell en Llocs , que té la intenció de mostrar o exposar les claus de l'obra d'Alfons Borrell i de la seva persona.

Usaré aquests cinc textos propis (no pas per propis millor coneguts) per a il.lustrar, doncs, alguns d'aquests espais comuns i camins paral.lels des de la distància que dóna la pròpia experiència.

Discurs d'ingrés a l'acadèmia és dels primers escrits amb una temàtica directament referida a les arts plàstiques. Parteix de la voluntat (explicitada i feta conscient a posteriori) de crear uns textos "sobre l'art, sobre els seus mecanismes, les seves manifestacions, els seus dilemes; (...) sobre l'obra d'un artista. Un discurs teòric, amb tesis i argumentacions, realitzat a través de mecanismes lingüístics i expressius pertanyents a altres àmbits, bàsicament a la poesia, i amb els passos argumentals aïllats i tractats formalment de maneres múltiples i diverses, units pel lligam intern de la dissertació". A partir de la constatació que la crisi del llenguatge s'estén al discurs, el discurs teòric s'assaja de construir per altres vies no habituals en ell. De la mateixa manera que en les relacions entre l'art i la naturalesa cal cercar altres vies discursives dins l'art per a poder haver-ne l'expressió. El text, en el fons, explicita la crisi del llenguatge, una crisi comuna al llenguatge plàstic i al llenguatge verbal. La seva forma pretén trobar una sortida conjunta al llenguatge "objectiu" i racional de l'exposició teòrica (també en crisi) i al lenguatge que anomenem "literari", construït amb uns altres registres i uns altres valors lingüístics i unes altres relacions de connotació i denotació. Una dualitat que es retroba en l'observació de les relacions entre "art" i "naturalesa" i per a la qual també es proposa de cercar una sortida a partir de la consciència de les limitacions de l'art i de la naturalesa.

La lògica del carnisser parteix dels motius apareguts en converses amb el pintor Jordi Cano i que configurarien (o estaven configurant) les sèries de gravats del mateix títol. D'ell partí la idea d'incloure-hi textos, formant-ne part intrínseca (un altre cop els dos llenguatges a la mateixa cambra); i, a partir de la idea que tot allò que amaga mostra (tot allò que vela revela), de seguida s'imposà la forma del text: un text que donés compte del que hi havia rere "la lògica del carnisser", de les idees que formaven aquest corpus (les relacions de l'u amb el múltiple, la percepció de la realitat...), compendiades en el treball del carnisser. I que contingués altres lectures fetes present ocultant determinades parts del text-mare. En la confecció "pràctica" del text, doncs, s'hi implicava l'artista, i les franges de negre que velaven les parts del text determinaven en bona mesura l'aspecte del gravat. És a dir: el text, el seu aspecte formal, constituia un element plàstic essencial del gravat, que l'artista assumia com a propi en la seva incorporació. Inversament, els elements icònics del gravat esdevenien, en ser "llegits", paraules. El text acròstic assaja d'explicar les obres i els textos, n'és un pròleg a la vegada que n'explicita els crèdits i la justificació del tiratge

De les memòries d'F / En memòria d'F (apunts de viatge / en punts d'hostatge) també sorgeix de la col.laboració amb Jordi Cano. Per a definir i preparar el que seria la seva exposició El dos singular (Galeria Salvador Riera, març-abril de 1993), Jordi Cano requerí visites periòdiques al seu taller a diferents persones, entre les quals em comptava. L'artista, doncs, era conscient que el seu treball ­o, millor, que la presentació pública del seu treball (hi ha cap diferència?)­ podria ser condicionat per les converses, suggeriments, opinions i idees que en aquestes visites es formulessin. A l'hora de pensar un text per a presentar l'exposició, uns imperatius eren sempre presents: Reflectir idees, temes, visions i figuracions que apareixien en aquelles converses (algunes de les quals no tenien cap "relació directa" amb les peces exposades); mostrar com els símbols emprats per l'artista en els quadres formaven part d'un vocabulari concret, i desvelar-lo; i també incloure-hi la idea del "dos singular", que la unitat és feta de més d'un (idea que ja apareixia a La lògica del carnisser) . El text (que conté idees i frases literals de l'artista) està, doncs, format per fragments d'estructura dual, paral.lela, amb similitud formal entre les dues parts (fonètica i sintàctica) i similituds o oposicions o contrapunts conceptuals; així es facilitava la lectura de l'essencial de la idea en la seva factura.

A la nit sdevench en un bell prat... va ser plantejat com un text poètic que expliqués, d'una manera racional, què és el disseny gràfic, i alhora reflectís el tipus de treball d'Eumo Gràfic (Ton Granero i Albert Cano). I hi apareixen tres motius temàtics: la relació entre l'essència dels objectes i la seva forma; la idea de creació de l'objecte com a "invenció" de la forma que el defineix, que el diu i que el possibilita; i les relacions entre l'objecte i el qui mira, que hi pot trobar la seva pròpia forma essencial. I hi apareixen en un discurs i amb unes idees que també podrien expressar-se en una forma més "teòrica", "tècnica" o "objectiva"; però, ja que "la forma és el missatge", aquí l'escriptor intentà treballar els mots com el dissenyador gràfic les formes.

Llocs en Borrell / Borrell en Llocs parteix d'una doble experiència: la contemplació de les obres d'Alfons Borrell i una llarga conversa amb aquest autor sobre el seu treball i sobre molts altres temes. A la fi s'estructurà a partir de tres "espais sagrats" i tres "espais en la natura oberta" (amb diferències formals entre ells), amb l'espai del seu taller com a nucli vertebrador que els recull tots (i textualment elaborat a partir de retalls dels altres fragments). "Espai", "natura", "sagrat" i "persona" eren els termes que centralitzaven el text (on s'incloien dos espais referents a l'experiència personal del pintor). Cada fragment (cada espai) consta de dues parts; una d'elles referida a aspectes de l'obra o a alguna obra concreta, i una altra a l'espai corresponent. Les dues parts són separades per un text on es fon l'experiència personal amb aspectes més específics de les obres. Els sentits, els colors, l'espai, la forma, la llum, són elements recurrents, com són essencials en l'obra. El to i la forma del text pretenen incitar a la reflexió, a la meditació, a l'experiència interior. Retornar a l'origen de les obres per uns camins diferents (literaris) del que les obres ens proposen (plàstics). Pretén crear camins paral.lels per a l'espectador/lector.

Són cinc textos, que expliquen només l'experiència de cada un d'ells però que poden ser més analitzats i explicats; textos dels quals poden sortir-ne més conceptes, camins i interrogacions al voltant dels correlats entre els llenguatges plàstics i els verbals. Cinc exemples per a deambular pels camins paral.lels que mostren i amaguen.

 

SORTINT-NE

No hi ha sortida. Cada cambra porta a una altra. I aquest és el pas que ens fa, i que fa les cambres.


1. Discurs d'ingrés a l'acadèmia (Art & Naturalesa) . Juny de 1986. Qüern n.2. Olot, 1986. Recollit a Articles, pròlegs, iscursos i altres escrit (I). Barcelona. Eumo / Cafè Central, 1994. (Jardins de Samarcanda, 8).

2. La Lògica del Carnisser . Estiu de 1991. Text múltiple per a les quatre sèries de cinc gravats de Jordi Cano (amb el mateix títol), amb textos d'Annie Bats, José Carlos Cataño, Víctor Sunyol i Matthew Tree. Juliol de 1991-Gener 1992. I La lògica del carnisser. Jordi Cano. Text acròstic com a introducció i justificació del tiratge de l'obra. Reproduïts (el primer amb només una variant) a: J. Cano i G. Picazo. 1+1=1. Barcelona. Galeria Salvador Riera, 1992.

3. De les memòries d'F / en memòria d'F (apunts de viatge / en punts d'hostatge) . Gener de 1993. Dins: Jordi Cano, El dos singular. Barcelona, Galeria Salvador Riera, 1993.

4. A la nit sdevench en un bell prat on hac una bella fontana... Tardor 1994. Dins: Llibres, marques i cartells . Eumo Gràfic. Vic. Eumo ed. 1994.

5. Llocs en Borrell / Borrell en Llocs . Desembre 1995. Dins: Diversos Autors, Alfons Borrell o l'Aura de la pintura . A cura de M. Guerrero. Vic, Eumo editorial, 1996.

 


 

DISCURS D'INGRÉS A L'ACADÈMIA

(art & naturalesa)

 

I

 

Així, només puc parlar d'allò que no conec: dels mots

quines clarors somourien l'absència d'horitzons?

a la cambra eixuta, el paisatge se m'estreny en una rosa esfullada al vas d'abans d'ahir

més enllà del paper, només paper. Més enllà de l'acer, l'acer

mur entre murs, el mur despulla paranys; els miratges tots repeteixen l'ofec, el clos. Miralls

cúmuls, espais

no t'esforcis a trobar la mida: el mur sempre és gris i dur; i el mar a l'altra banda

 

 

II

la meva mà, un cau de vents se l'endú a moure's

dreta a l'arena, Fernande era el món. Arbres i sorra i vent vivien en la seva pell, en la seva arrel.
Ningú no es girà enrere en anar-nos-en; tots sospitàvem que sense ella aquell paisatge no podia
existir

prou endins de tothom, la pell

i després d'hever-ho anomenat tot, què et queda?

--com una platja

si un ocell travessa el cor de la nit, si és negre

 

 

III

tot el que als ulls hi ha és dels ulls

l'advocat resumia apressadament les conclusions de la defensa mantenint els dits tensos i
apuntalats a la vora de la taula: la tensió d'un arc a punt del tret

no obstant, qualsevol element aliè al conjunt

deturar-se, observar només allò que no existeix

no hi ha mai cafès sense ningú, ni pluja rere els vidres. Vine'm després de l'altra onada

de tot l'espai ser-ne l'únic lloc

una pantalla; exactament com

aquella senyora camina lleugerament inclinada pel pes del cabàs massa ple que du a la mà dreta i
que li enterca tot el braç. De cintura en avall, però, es manté recta, amb tota la dignitat que li
permet el pes excessiu de les patates

tot el que als ulls hi ha, és dels ulls?

 

IV

--fer-te, fer com si et fos

a l'arribar al cim, el pic era encara un pic; i nosaltres, muts

guanyar-se la terra, diuen

un koto llunyà recorda sedes. Sedes?

emmirallar-se en el pou dessecat: jo sóc el defora; i ben endins de mi, la pedra més fonda

aquesta meva boca, aquestes meves mans; de qui?

de la mateixa arrel, els vents i els cabell s'acorden al gest

 

 

V

aleshores, no és

temptar-se temptant el buit, reptar l'espectre entranyat

perdre veles e vents: no haver-les tingut mai

el mateix camí, la mateixa plana. Temporals del cos i el vent; o calmes

llossos i arestes es fendien l'esclat; s'apropaven els mots, nets com mai encara

ja pot ser pobre la font, ja, que quan sent mal temps, ella revé

 

LA LÒGICA DEL CARNISSER

Serpent del signe, tallant, reptant encèsa per la carn,
i servents fidels de les llums, fràgils germans, talladors.
Car ni ser el que s'és XXX per enter no és ser encarXXXX,
ni s'erigiex cap ple sentit en la canal mostrada tan loquaç:
ermots afíns que perlegin entranyes pel joc de taca i marbre.

*

XXXXXXXXXel XXXXXX tallant, XXXXXXX enXXXXXXXX la carnXX
XXXXXXXXXX fidelX de les XXXXXXXXXXXXXXXXXXmans, tallaXXXXX
XXXXXXXXXX el que s'és XXX per enter XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Xi XXerigeix XXX ple sentit XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX loquaç:
XXmots XXXXXXXXX perXXXXX entranyes XXXXXXX de taca i marbre.

el tallant, en la carn fidel de les mans, talla el que s'és per enter, i erigeix ple sentit loquaç:
mots per entranyes de taca i marbre

*

XXXXXXXXXel signeX tallaXXXXXXXXXXX encesa XXX la carn,
i XXXXXXXXXXXXels XXXXXXXXXXXXX fràgils germansX tallaXXXX.
Car ni XXXXXXXXXX s'és XXX per enter XXXXXXXXX encarXXXX,
ni XXXXXXXXX cap XXX sentit XXXXXXXXXXX mostraXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXfíns que XXXXXXXX entraXXXXXXel joXXXXXXXXa X marXXX.

El signe talla encesa la carn, i els fràgils germans talla.
Car ni s'és per enter encar, ni cap sentit mostra fins que entra el jo a mar

*

Serpent del signe, tallant, reptant encèsa per la carn,
i servents fidels de les llums, XXàgils germans, talladors.
Car ni ser el que s'és XXX per enter no és ser encarXXXX,
ni s'erigiex cap ple sentit en la canal mostrada tan loquaç:
ermotX Xfíns que perlegiX enXXXXXXXXXel joc de taca i marbre.

*

SerXXXXXXel XXXXXX tallXXXXXXXXXXXX encèsXXXXXXX carXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX llumsX fràgils XXXXXXXXXXtallaXXXXX
XXXXXXXXXX el que XXXXXXXX per enter no és XXXXXXXXXXXXX,
Xi XXXXXXXXXXXXXXXXX sentXXXXX la XXXXXXXXXXrada tan XXXXXXX
XXXXXX afíXX que XXXXXXXX entraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXa X marXXX.

Ser el tall encès car llums fràgils talla el que per enter no és,
i sent la rada tan afí que entra a mar

*

XXXXXXX del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX carnX
i sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX ser XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la XXXXXXX loXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXgiXXXXXXXXXXXXXXXXXca XXXXX,


Del carnisser, la lògica.

 

 

 

DE LES MEMORIES D'F

EN MEMORIA D'F


apunts de viatge
en punts d'hostatge

 

 

 

com un viatge per dins de la meva ombra, s'inicia aquest contar

des d'un viatge al voltant de la meva obra, inicio aquest comptar

les estacions de pas fins ara visitades, a cada una renovades,

les estacions del temps fins ara viatjades, a cada neu visitades

des dels fonaments fins al darrer record. Llocs en el temps

des dels moments fins del darrer repòs. Doncs des dels temps

s'estableixen en símbols del seu real; múltiples punts de fuga

scandeixen els cèrcols d'aquest mirar en múltiples fulls de ruta

del mapa d'aquest viatge al voltant de la meva obra --cambra--:

els faroners del missatge per dins de la meva ombra --ambre--

 

*

 

quin és el viatge? Els llocs ensenyen altres llocs i altres jos al

qui s'és en viatge. Els llocs desperten altres jos i altres llocs al

mirar del qui transcorre i ell mateix, en la calma, refà paratges del

mirall de qui reposa, i d'ell mateix, en la marxa, en fa paisatges del

viatge fet entre el desig del retorn, motiu del viatge, i el saber que

viatge fet, mentre oblida el retorn, motiva viatges al desig de qui

l'empeny pel camí dels camins que es caminen on l'eterna espiral del jo

estén el camí dels matins que es perfilen en l'etern expirar del jo

 

*

 

connectar espais i camins, construir la planta, el laberint d'endins,

transitar fent els camins, instituir la casa construint-se destins,

entendre, parlar dels mais, guardar espais, mirar, resumir, bastir,

constrènyer, passejar els mars, obrir finestres, murar, unir, vestir

un espai on confondre-s'hi el mestre d'obres, damunt dels altres espais

un esglai on fondre's i admetre penombres com uns dels altres desmais

i d'altres rutes. Eternament; cada dia construir i enderrocar el jo

i tantes escumes en el paper on el signe s'expandí per la llar, pel cor

 

*

 

he vist com les forces es mouen per garfis d'acer i ara sé que

m'he vist amb les forces de moure contraris, de ser-hi ara, perquè

és la força qui fa la força. Sempre n'hi ha una altra, més enllà,

en l'escorça de cada cosa, sempre t'hi ajuda l'altre, l'amagat,

que fent-la la venç; vencent-la la fa. La força de l'aigua, del foc

que des de l'avenc se sent sobirà; la força de la flama, del cor

 

*

m'he vist també la mirada a través dels murs; les portes del món

les he vistes, les contrades, només pels buits de les portes, com

fan l'únic món, obren l'espai que és i el són; mostren l'enllà,

per un portal treuen l'espai enllà del mur, el fan fragment d'allà

i porten els ulls a un altre jo, un món també només retall de mur

amb portells per als ulls sens altre port que només el fals darrer

 

*

 

com ara, el viatge és la llar que a la fi es retroba, la casa del foc

com era, missatge tan llunyà al partir i alhora eterna en el lloc,

en la casa, el punt de la metàfora, el centre. Presència comuna,

la llar, a punt per a la metonimia, em centra l'absència absoluta

i el foc esdevé la casa, el jo, finestra oberta on la força essencial

que sóc, essent casa tot jo, hi penetra oferta. Una porta que, real,

s'ofereix mansa endins, domèstica; calze d'energia, finestra que

ofereix casa endins la més viva i fràgil melodia; i més encara, que

reclou per als ulls i la pell l'externa vida on la mirada es posa,

desclou els ulls i el vel a l'oberta via en la murada, l'escletxa

tèbia i carnal, sobre el jo sempre refent-se, sobre l'onada del cor

sàvia i cabal que m'obre el lloc i me'l defensa, m'obre la casa a l'amor

 

*

 

acarar les memòries; les mirades s'atrauen i es reclamen: les forces

enfronten les històries, les mirades; s'aplomen i són talment les forces

i els cors. El cor de la meva casa. La llar. El foc. Les mirades es fan

constructores. El record em porta altres llars, els llocs. S'estableixen

cadena i balanceig, arran de cor, de flama. La mirada fa la mirada

en ell, i s'estableix en el jo de l'altre un mirar-se que fa portada

 

*

 

la meva casa és el meu cor. Una casa és la suma de les cases dels amics

i el meu cor és la meva llar; és la casa de les llars de tots els amics

i de tots els camins que hi porten. Aixeco la casa damunt dels carrers

i dels cors que els amics m'apropen. Dibuixo mapes damunt la planta

que m'inviten a altres cors. El plànol, el mapa, la ruta: el meu cos

i tot m'incita al gran acord: els passos, la planta, la casa: el meu cor

 

*

 

així com sempre hi ha dos viatges en un viatge, dues mirades en una,

així doncs, hi ha sempre dos visatges en una cara, dues jornades en una;

tot s'acorda a un altre jo. La força, la casa, el foc, l'home i el mar,

tot s'emmotlla a una altra vora. Des de la casa del cor, l'home recorda

els mots i les coses, s'acoblen en jocs de mans i miralls i em mostren

que el cos i les ombres s'acosten al jo real i als plurals que conjuguen

l'home amb dos cors que voldria ser, que sóc en aquest etern viatge

com per als dos mons del món sencer el que sóc en la vera doble imatge

 

*

 

també la memòria, la mirada. Un paisatge és segons des d'on es mira,

com és en la història la mirada. El llenguatge és segons per on camina,

és el nen i és el pare; i és el gest que l'enfila. El gest és el temps,

com el nen és el pare. I aquest braç que perfila molts altres sabers

és la mirada; construir la llar sobre el laberint, mostrar el camí que

recorda miratges. Fluir de mar, com d'aquell riu que va per l'indret que

el camí amaga. La força del gest és la paraula, la memòria del paisatge

guarda endins la forma del temps en la mirada, la història de la imatge

 

*

 

de nou passejar la mirada plana damunt del mur opac; davant la porta

d'un nou passeig mirar la plana com una estança del vent que torna

mirall als ulls. Per un moment recordar l'essència i saber que l'u és

i salla esculls pel pensament, il.luminar presències de l'ésser únic,

només junció; com aquestes notes, on dos textos són també una lliçó,

suma, reunió; totes eixes mostres ressonen gestos de l'u com a reunió,

i cap d'elles l'absolut abasta. Sota cada unitat s'hi amaga l'u primer

on es crea l'absolut en el dos singular, on s'hi dicta l'u vertader

i cada un d'ells amb un altre es creen un u de nou: la real unitat

per cada suma gestada. U més u és igual a u. La suma és la veritat

 

 

 

A LA NIT SDEVENCH EN UN BELL PRAT ON
HACH UNA BELLA FONTANA, SOBRE LA
QUAL HAC UN BELL ARBRE.

 

Allò que es veu no és tan sols ni aparença
(o és l'aparença tot allò que no es veu).

Sempre són al darrere, les coses;
només representen.
(Sempre més ençà).
I és així que es mostren endins.

 

      •  

 

Donar la forma a qui per a ésser la cerca.
Cercar l'única forma que diu, al límit de les formes.
Crear l'objecte com ell es vol; com és.

Trobar-ne l'ésser, crear-lo.

 

      •  

 

La mirada que torna de cada cosa
i ens fa com som, a la seva imatge.


La mirada que ordena.

 

      •  

 

Jardiners dels ulls, de les coses

 

 

 

LLOCS EN BORRELL

 

 

Un [A l'erg Chebbi, ben al sud de Merzouga, al nord del Sahara occidental]

 

Vetlla, la llum, ben endins de la sorra,
aquells nous paisatges
de temps antics que les dunes cobreixen.

És el moment precís, és just aquella forma. Retrobant-se en el llenç com en imatge pròpia, /el drap
es fa color al fons del temps estatge.

La lentitud dels espais i de l'ésser,
com el fred o la pedra;
de ser i sentir tot el temps en cada obra.

 

 

Dos [A l'església de Sant Just i Sant Pastor, de Son, a la vall d'Àneu]

 

Fundar el llenguatge.
Bastir, al buit que et crees,
espais efímers.

Al fons, rere el color, més enllà de la tela, tot el blau s'esvaeix cap a un blanc sense límit. /Fuga
cap a l'espai (la fuga de la vida?).

L'àmbit del temple
les pedres sols l'envolten,
sacre de sempre.

 

 

Tres [A 40° 30' N. i 13° 21' E., a la mar Mediterrània]

 

Mouen la mar tantes onades d'aire.
L'horitzó és en planura:
Hi ha un mar de llum i un mar de sal i fronda.

L'espai és dels espais, que en el terme es dibuixen. Des del present primer, al fons, vora la
/vida,
apareixen espais on comença la forma.

Tant més enllà del to i del silenci
la color s'és matèria.
(Gruix més profund, qui gosaria creure'l?)

 

 

[A la planta baixa i al pati ­amb safareig amb peixos­ del n. 46 del carrer de Borgonyó, a Sabadell]

 

Com quan el traç en creant la mirada
­blau de silenci­,
auster, dicta la cambra

Alfons del lloc sagrat. Alfons vora la vida. Alfons del dir callat. Alfons de la mirada.
/Alfons rere
el color. Alfons del temps estatge.

La lentitud d'aquells nous paisatges,
àmbits efímers
tan més enllà de l'aire.

 

 

Quatre [A la sala d'oracions de la gran mesquita de Ghardaïa, al M'zab, mentre en repinten de blau totes les parets]

 

Ex abundantia:
l'espai que el color crea,
auster, entrant-hi.

Ombres endins, silent, pels clars revolts de vidre apunta des del temps aquell color de rosa.
/Des
del fons de la llum, al fons de la mirada.

La llum ­que tènue­
dicta suaus les cambres.
Blau de silenci.

 

 

Cinc [A la pala del vesssant est del Tèsol de Son, a la vall d'Àneu]

 

L'olor de neu aclareix paisatges.
Quanta llum en la roca!
I fins al cim, i prendre-la d'on brolla.

Al fons del dir callat batega la paraula: com el traç que el perfà, el dibuixa una forma:
/presència
de l'arc: espai, recer, jornada.

Com quan la mà com quan el traç somien,
traç i mà prenen forma;
prenen el ser que ens serà far i via.

 

 

Sis [Al jardí zen del temple de Rioanji, al Japó]

 

L'espai comença
en creant la mirada
damunt l'absència.

Arran de l'horitzó, un cop passat el terme, la joia neix al ple i s'encén en taronja. Al fons
/del lloc
sagrat, on la nit i l'albada.

 

Com fet a llapis
reposa als ulls que guarden
vetlles de pedra.

 

BORRELL EN LLOCS.

 

CLICK HERE TO GO BACK TO THE TOP OF THIS PAPER